'ഒട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, വളരെ വിഷമമുണ്ട്'; മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റമെന്ന് അനുപമ|Anupama delis.krകുഞ്ഞിന്റെയും തങ്ങളുടെയും സാമ്പിൾ ഒന്നിച്ച് ശേഖരിക്കാത്തതിൽ വളരെ വിഷമമുണ്ടെന്നും അത് ഒട്ടും ശരിയായ …