Part 1 New Motu Patlu Motu vs Jon New motu Ki Car Dr Jatka Patlu Ka Chashma Motu Samosha delis.krPart 1 New Motu Patlu Motu vs Jon New motu Ki Car Dr Jatka Patlu Ka Chashma Motu Samosha #motukicar #motusamosha #motupatlu #comedy Part 1 New …